Nota Slotwijzigingen 2018

Inleiding

Twee keer per jaar informeren wij uw Raad tussentijds over de uitvoering van de lopende begroting; bij de Zomernota in het voorjaar en nu, in het najaar, via de voorliggende Slotwijzigingen.

We richten ons op het melden van financiële afwijkingen bij de uitvoering van de Stadsbegroting 2018. Waar niets wordt gemeld, ligt de uitvoering op schema. Waar afwijkingen worden gesignaleerd, zijn we nagegaan of we kunnen bijsturen. Als bijsturen niet mogelijk is, en de afwijkingen daarmee onontkoombaar zijn, maken we daarvan melding en stellen we aan u voor om de Stadsbegroting aan te passen.

Deze nota is een tussentijdse bestuurlijke melding op weg naar de Stadsrekening. We hebben een voorlopige prognose gemaakt van de stand einde jaar, op basis van de inzichten per 1 oktober. Er zijn nog onzekerheden die het eindresultaat kunnen beïnvloeden. De effecten daarvan nemen we mee in de Stadsrekening.

In deze rapportage wordt niet gekeken naar de ontwikkeling in de planexploitaties. Een actualisatie van de planexploitaties wordt meegenomen in de bijgestelde Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP), die voorafgaand aan de Stadsrekening 2018 in procedure zal worden gebracht.

De financiële afwijkingen die zijn opgenomen in de tabel in de paragraaf ‘totaalbeeld’, alle taakmutaties en overige budget neutrale aanpassingen, en wijzigingen op investeringsgebied zijn meegenomen in de begrotingswijziging ‘Meldingen Slotwijzigingen 2018' (BW-01645). Er is ook een aantal technische wijzigingen (BW-01646), die zijn opgenomen in een aparte bijlage.

Besluiten tot wijziging van de begroting kunnen tot uiterlijk het eind van het desbetreffende begrotingsjaar worden genomen (artikel 192, lid 1 van de Gemeentewet).

Deze nota is een voortgangsrapportage over de uitvoering van de Stadsbegroting 2018. Daarom houden we de programma-indeling aan zoals deze ook is opgenomen in de Stadsbegroting 2018. De nieuwe programma-indeling gaat in met ingang van begrotingsjaar 2019.