Nota Slotwijzigingen 2018

Winstwaarschuwingen

We toetsen twee keer per jaar, bij de Stadsbegroting en -rekening, alle risico’s. In de tussentijdse verantwoording kijken we daarom alleen naar afwijkingen voor zover die voor het lopende begrotingsjaar relevant zijn. We nemen alleen de belangrijkste onzekerheden mee. Dat zijn onzekerheden die bestuurlijk relevant zijn en/of een financiële impact groter dan € 100.000 hebben, niet volledig te kwantificeren zijn en mogelijk een positief of negatief effect hebben op het rekeningresultaat. Of deze onzekerheden zich daadwerkelijk voordoen en in welke mate zal blijken bij de Stadsrekening 2018. Hieronder geven we per programma inzicht in de belangrijkste onzekerheden.

Programma, winstwaarschuwing

Toelichting

Economie en Werk

Uitvoeren nieuwe marktverordening

Verwacht nadeel is maximaal € 85.000

Grondbeleid

Positief resultaat grondexploitaties

Verwacht resultaat is positief; omvang nog onbekend.

Inkomen & Armoedebestrijding

Armoedebestrijding

Verwacht voordeel van € 0 tot € 0,2 miljoen.

BUIG

Verwacht voordeel van € 0 tot maximaal € 0,8 miljoen.

Onderwijs

Huisvesting Pontemcollege

Verwachte uitkering heeft positief effect, omvang onbekend

Stedelijke Ontwikkeling

Leges vergunningverlening bouwen

Verwacht nadeel van € 0 tot € 1,4 miljoen.

Wonen

Bestuurlijke boetes Kamerverhuurbeleid

Verwacht nadeel van € 0 tot € 180.000.

Zorg en Welzijn

Prognose resultaat programma Zorg en Welzijn

Verwacht negatief resultaat van € 0,7 tot € 1,9 miljoen.

Aanvraag fonds tekortgemeenten

Verwachte compensatie € 1,9 miljoen.

Mogelijk BTW voordeel GGD

Verwacht voordeel € 90.000 tot € 140.000.

Aanvulling Algemene Reserve GGD

Verwacht nadeel maximaal € 238.000.

Veilig Thuis 2018

Verwacht nadeel van maximaal € 117.000.

Uitvoeren nieuwe marktverordening
Bij de zomernota hebben we aangegeven eenmalige extra kosten te maken voor de uitvoering van de nieuwe marktverordening. Hiervoor is € 50.000 gereserveerd en een winstwaarschuwing afgegeven ter hoogte van € 150.000. Naar verwachting wordt de gereserveerde € 50.000 volledig uitgenut voor externe juridische kosten en voor het werkproces nieuwe vergunningen. Naast deze reeds gereserveerde € 50.000 verwachten we aanvullend nog maximaal € 85.000 nodig te hebben voor de afhandeling van bezwaarschriften en overige werkzaamheden. Dit valt vooralsnog lager uit dan in de winstwaarschuwing bij de zomernota. Dit komt doordat het aantal bezwaarschriften tot nu toe lijkt mee te vallen en we zoveel mogelijk van de extra kosten proberen te dekken uit de huidige programmabudgetten. Op de totale gemaakte kosten komen we terug in de Stadsrekening.

Positief resultaat grondexploitaties
We verwachten dat er dit jaar een positief resultaat wordt gerealiseerd op onze grondexploitaties. De omvang van het resultaat wordt onderzocht bij het opstellen van de VGP (Voortgangsrapportage Grote Projecten), die voorafgaand aan de Stadsrekening 2018 in procedure wordt gebracht. Het resultaat verwerken we in de Stadsrekening 2018.

Armoedebestrijding
Het resultaat van Armoedebestrijding is momenteel € 179.000 positief. Armoedebestrijding kent open- einderegelingen. Uit ervaring weten we dat het resultaat hierdoor nog kan schommelen tot aan het einde van het jaar. Daarom geven we nu een positieve winstwaarschuwing af van € 0 tot € 0,2 miljoen.

BUIG
In de Zomernota 2018 hebben we aangegeven dat er een verschil van € 15 miljoen zit tussen de middelen die  we van het Rijk krijgen voor bijstandsuitkeringen (BUIG) en de daadwerkelijke uitgaven. Dit verschil is dusdanig dat we in aanmerking komen voor een aanvullende uitkering van het Rijk (zogenaamde vangnet) waardoor ons tekort beperkt blijft tot ca. € 8,3 miljoen. In de Stadsbegroting 2018 was rekening gehouden met een tekort van € 6,3 miljoen, in de Zomernota is dit met € 2 miljoen bijgesteld naar het maximaal tekort van € 8,3 miljoen.

In oktober  is de definitieve BUIG uitkering van het Rijk voor 2018 bekend gemaakt. Deze is € 2,7 miljoen hoger dan het nader voorlopig budget 2018 (mei 2018). Ook zien we een daling van het aantal bijstandscliënten, waardoor we minder uitgeven. Beide zijn positieve ontwikkelingen. Zie de onderstaande tabel voor het verloop van het aantal bijstandsgerechtigden vanaf januari 2018.

Aantal cliënten

2018

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

WWB

7.104

7.126

7.117

7.123

7.128

7.101

7.075

6.969

6.899

IOAZ

27

28

27

24

24

25

25

24

24

IOAW

532

537

540

539

533

525

528

520

515

BBZ

82

84

79

73

76

79

70

77

70

Totaal

7.745

7.775

7.763

7.759

7.761

7.730

7.698

7.590

7.508

Aan de andere kant constateren we ook dat de verwachte opbrengst op teruggevorderde bijstandsuitkeringen debiteurenopbrengsten ten opzichte van de begrotingscijfers nog  tegenvallen.

Echter, het verschil tussen de Rijksmiddelen en de daadwerkelijke uitgaven blijft waarschijnlijk dusdanig groot dat de kans zeer groot is dat we in 2018 volledig in het vangnet blijven. Mogelijk dat wanneer de uitstroom uit de bijstand zich positief blijft ontwikkelen we net uit het vangnet komen. Daarom geven we een winstwaarschuwing van € 0 tot maximaal € 0,8 miljoen positief.

Huisvesting Pontemcollege
Bij de Zomernota 2018 hebben we een positieve winstwaarschuwing afgegeven voor de verwachte rijksmiddelen ter dekking van de kosten voor de huisvesting van het Pontemcollege voor statushouders. We hebben nog geen uitsluitsel over deze aanvraag gekregen, het eerste signaal is wel dat deze uitkering fors lager uitvalt dan verwacht. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer we een definitieve reactie ontvangen op onze aanvraag. We proberen deze duidelijkheid op korte termijn te krijgen.

Leges vergunningverlening bouwen
We houden bij onze prognose van de leges vergunningverlening bouwen rekening met een bedrag van € 1,4 miljoen aan aanvragen in behandeling. De verwachting is dat deze aanvragen dit jaar vergund worden, maar er bestaat een kans dat deze pas volgend jaar vergund worden. Ook kunnen deze aanvragen ingetrokken of afgewezen worden. In dat geval restitueren we een deel van de leges. Voor het risico van tegenvallende legesinkomsten geven we een winstwaarschuwing af met een bandbreedte tussen € 1,4 miljoen nadelig en € 0.

Bestuurlijke boetes Kamerverhuurbeleid
Zoals ook al aangegeven in de Zomernota 2018 hanteren we voor de handhaving kamerverhuurbeleid met ingang van 2018 bestuurlijke boetes. Daarvoor is een bedrag geraamd van € 180.000. Omdat dit een nieuw instrument is het voor 2018 moeilijk in te schatten hoeveel we hier werkelijk op gaan binnen krijgen.

Prognose resultaat programma Zorg en Welzijn
We verwachten op dit moment voor 2018 een positief resultaat dat varieert in een bandbreedte van € 0,6  tot € 2,9 miljoen. De prognoses voor Wmo, Jeugd en Wmo beschermd wonen zijn grotendeels gebaseerd op de ontwikkelingen van de geleverde zorg tot en met juli 2018. Uiteraard blijft er sprake van onzekerheid; zoals gebruikelijk hanteren we daarom een bandbreedte. Het verwachte positieve resultaat is volledig toe te schrijven aan het product Opvang en beschermd wonen. Op het product Opvang en beschermd wonen verwachten we een voordelig resultaat dat ligt tussen de € 2,5 en 3,6 miljoen.
Indien we het product Opvang en beschermd wonen buiten het programmaresultaat laten, voorzien we een negatief resultaat van € 0,7 tot € 1,9 miljoen.

Het product Opvang en beschermd wonen heeft een regionaal karakter (regio's Rijk van Nijmegen en Rivierenland) en wordt grotendeels gevoed met Rijksmiddelen die regionaal ingezet worden. Vanwege het regionale karakter heeft de Raad een bestemmingsreserve ingesteld, deze wordt gevoed met overschotten van het product (na resultaatbestemming). De bestemmingsreserve beschermd wonen/VO is bedoeld om toekomstige financiële risico's op te vangen (bijvoorbeeld negatieve effecten objectieve herverdeling vanaf 2021) en de transformatiedoelstellingen beschermd wonen te bewerkstelligen.

Terugblik
Ultimo 2017 was de verwachting dat het programma in 2018 geconfronteerd zou worden met significante en oplopende tekorten. Om de oplopende tekorten te beperken zijn er interventieplannen opgesteld en voorgelegd aan College en Raad. Interventieplan fase 2 richtte zich op het jaar 2018; interventieplan fase 3 richt zich op de jaren vanaf 2019. Met de Zomernota 2018 is gemeld dat het programma in 2018 een resultaat verwacht dat varieert van € 0,5 miljoen positief tot € 5,6 miljoen negatief. Met de Zomernota zijn de volgende aanpassingen in de begroting verwerkt:

  • omdat er voor 2018 een significant tekort werd verwacht, is er besloten om een aanzienlijk deel van het tekort te dekken (€ 3,95 miljoen);
  • voor de transformatiedoelstellingen is extra ambtelijke capaciteit nodig; voor deze opgave is € 0,25 miljoen beschikbaar gesteld;
  • de bezuinigingstaakstelling 'verminderen huur huisvesting JGZ' is  geschrapt (€ 0,1 miljoen);
  • extra a-structurele middelen voor 'Trajectregie/AMIF' (€ 0,2 miljoen);
  • aanvullen reservepositie GGD en CAO ontwikkelingen 2017-2018 (€ 0,1 miljoen).

Naast bovengenoemde aanpassingen in de begroting van het programma (ca. € 4,6 miljoen) is er in het interventieplan fase 2 voorgesteld om het verwachte tekort op Maatwerkvoorzieningen/Wmo incidenteel te dekken vanuit het (regionale) budget voor Wmo beschermd wonen voor een bedrag van € 2,2 miljoen.

Aanvraag fonds tekortgemeenten
Om gemeenten te compenseren voor de tekorten op het terrein van Jeugd en Wmo over de Jaren 2016 en 2017, is een Fonds tekortgemeenten ingesteld. Het fonds bedraagt voor 2018 € 200 miljoen. Op 1 november heeft de VNG de verdeling bekend gemaakt en in totaal krijgen 77 gemeenten een compensatie uit het Fonds tekortgemeenten. Gemeente Nijmegen ontvangt € 1,9 miljoen. Formele publicatie van de verdeling vindt plaats in de decembercirculaire 2018.

Mogelijk BTW voordeel GGD
De door de GGD betaalde BTW kunnen wij als gemeente terugvorderen. We verwachten dat we een hoger bedrag terug kunnen vorderen (€ 90.000 tot € 140.000). De opgaven van de GGD ontvangen wij in januari 2019. Het voordeel verwerken in de Stadsrekening 2018.

Aanvulling Algemene Reserve GGD ( resterende 30%)
Het AB van de GGD heeft besloten dat  de  algemene reserve van de GGD, bij de vaststelling van de jaarrekening 2018, met de resterende 30%  aangevuld moet worden tot 100%. Zoals het er nu naar uitziet betekent dit voor de gemeente Nijmegen een eenmalige bijdrage van maximaal € 238.000.

Veilig Thuis 2018
Het DB van de GGD heeft aan de Raden van de deelnemende gemeenten een Begrotingswijziging gestuurd over het resterende tekort bij Veilig Thuis in 2018. Uw Raad wordt in de gelegenheid gesteld  in november met een zienswijze te komen; op 13 december neemt het  AB van de GGD een besluit hierover (rekening houdend met de zienswijzen van alle gemeenten).
Het nog te betalen bedrag in 2018 zal daarná pas bekend worden. De voornoemde begrotingswijziging gaat over € 376.000 (regionaal)  waarvan € 231.000 structureel is. Nijmeegs aandeel hierin is € 117.000. Er bestaat de mogelijkheid dat de gemeente Nijmegen het volledige bedrag van  € 376.000 met instemming van de overige gemeenten, a-structureel uit de bestemmingsreserve beschermd wonen/ vrouwenopvang  gaat betalen. In dat geval leidt dit niet tot een nadeel. Indien hier niet voor gekozen wordt zal iedere gemeente de extra bijdrage moeten betalen en dan betekent dit voor de gemeente Nijmegen een nadeel van € 117.000. Over de structurele doorwerking in 2019 komen we  terug bij de Zomernota 2019.