Nota Slotwijzigingen 2018

Bezuinigingen

Bij de zomernota 2018 hebben wij de verwachting uitgesproken dat de resterende bezuiniging van € 1,3 miljoen in 2018 in de loop van dit jaar zal worden ingeboekt. Het blijkt niet eenvoudig te zijn deze zomaar in de organisatie weg te zetten. Om deze bezuiniging toch structureel te kunnen inboeken zal vanaf nu op een andere manier gezocht worden naar een oplossing, namelijk via de lijn van taakreductie. Hiervoor wordt een proces opgezet om voor de Zomernota 2019 met voorstellen te komen om de bezuiniging te kunnen realiseren. Voor 2018 is de bezuiniging als nadeel gemeld in deze nota Slotwijzigingen.

Overzicht bezuinigingen die nog niet gereed zijn

Bedragen * €1.000

Programma

2018

2019

2020

2021

Bezuin organisatie – Facilitaire zaken

Organisatie

400

400

400

400

Verminderen formatie bedrijvenloket

Economie en Werk

25

25

25

25

Strategische opgave organisatie

Organisatie

835

835

835

835

Aanvullende bezuiniging op organisatie

Organisatie

500

500

Totaal niet gereed

1.260

1.260

1.760

1.760

Bezuin organisatie - Facilitaire zaken
Dit betreft het restant van een bezuiniging van  circa € 4 miljoen op de afdeling PIF (Personeel, Informatie en Facilitair). Dit laatste deel blijkt niet haalbaar, zonder keuzes te maken over het afstoten van taken of dienstverlening.

Verminderen formatie bedrijvenloket
Een vernieuwende aanpak zou vanaf 2014 een efficiencyslag mogelijk moeten hebben gemaakt in de
dienstverlening, zonder dat dit ten koste zou gaan van de kwaliteit. Dit is tot op heden niet mogelijk gebleken.

Strategische opgave organisatie
Dit is een samenvoeging van een drietal posten: bezuinigingen op beleid, stroomlijnen en sobere ondersteuning raad en college. Deze zijn samengevoegd, omdat de oorspronkelijke bezuinigingstaakstelling niet haalbaar bleek.

Bovenstaande  taakstelling maken deel uit van een totaal volume van ruim € 77 miljoen aan bezuinigingen die zijn voortgekomen uit het coalitieakkoord 2010-2014 en het coalitieakkoord 2014-2018.

Aanvullende bezuiniging op organisatie
Nieuwe taakstelling met ingang van 2020. Dit is een bezuinigingstaakstelling die voortkomt uit de coalitieafspraken.