Nota Slotwijzigingen 2018

Effect Stadsbegroting en saldireserve

In de Zomernota 2018 is voor het lopende begrotingsjaar een nadeel gemeld van € 3,3 miljoen. Hiermee is rekening gehouden in de ontwikkeling van de saldireserve, zoals opgenomen in de Stadsbegroting 2019.

bedragen * € 1.000

2018

Algemene Middelen

3.682

Meldingen met structurele effecten bij ongewijzigd beleid

-9.421

Meldingen met een incidenteel karakter

2.395

Beeld Zomernota 2018

-3.344

De meldingen bij de Nota Slotwijzigingen komen uit op een nadeel van € 7,7 miljoen.  Daarmee wordt het beeld als volgt.

bedragen * € 1.000

2018

Financieel beeld Zomernota 2018

-3.344

Financiële effecten Nota Slotwijzigingen 2018

-7.694

Financieel beeld na verwerking Nota Slotwijzigingen

-11.038

In de Stadsbegroting 2019 is een meerjarige doorkijk van de saldireserve opgenomen. In dat beeld is uitgegaan van het resultaat over 2018 zoals bekend bij de Zomernota 2018. Omdat het nadeel dat we nu melden zich grotendeels lijkt te beperken tot 2018, zien we nu geen aanleiding om een bijstelling te doen op dat meerjarige beeld. Bij het opstellen van de Stadsrekening 2018 weten we wat de definitieve afwijking ten opzichte van de Stadsbegroting is. Dat resultaat wordt ten gunste of ten laste van de saldireserve gebracht.

Met het oog op toekomstige ontwikkelingen willen we behoedzaam om blijven gaan met financiële mee- en tegenvallers. Daarom blijven wij ons inspannen om ons bestaande financiële beleid zorgvuldig na te leven en een zo gunstig mogelijk financieel resultaat in 2018 te behalen. Dat houdt tevens in dat alle niet-geprognosticeerde voordelen ter expliciete heroverweging aan ons College worden voorgelegd, zodat wij de bewuste en integrale afweging kunnen maken om deze voordelen ofwel in te zetten ter compensatie voor niet- voorziene nadelen die na de Slotwijzigingen nog naar boven komen ofwel om zwaarwegende redenen in te zetten voor (onvoorziene) knelpunten.