Nota Slotwijzigingen 2018

Overig

Hierna volgen drie bijlagen. De eerste bijlage geeft per programma een totaalbeeld van alle meldingen. Dat zijn dus behalve de meldingen die hiervoor zijn toegelicht ook meldingen die budget neutraal zijn, waaronder de taakmutaties. Alle bedragen die in deze tabellen zijn opgenomen, zijn meegenomen in de begrotingswijziging BW-01645 (Meldingen Slotwijzigingen 2018).

In de bijlage Begrotingswijzigingen is een tabel opgenomen met technische wijzigingen (BW-01646). Bij deze wijzigingen gaat het enkel om aanpassingen ter uitvoering van eerder genomen besluiten, dan wel om noodzakelijke correcties in de begrotingsramingen zonder dat er een beleidsinhoudelijke keuze aan de orde is en - uiteraard - zonder budgettair effect. We volstaan hier met een verwijzing naar de bijlage ‘Begrotingswijzigingen’.

Tot slot geven we in de bijlage 'Investeringen' een nadere toelichting op de voorgestelde begrotingsaanpassing. De aanpassingen zijn meegenomen in BW-01645 (Meldingen Slotwijzigingen 2018). In die bijlage is zoals te doen gebruikelijk ook een voortgangsmelding opgenomen.