Nota Slotwijzigingen 2018

Investeringen

Bij deze nota melden leggen we drie wijzigingen aan uw Raad voor. Deze aanpassingen nemen we mee in de begrotingswijziging ‘Meldingen Slotwijzigingen 2018 (BW-01645).

Krediet Waalkade
Uit controle blijkt dat het krediet voor de Waalkade niet juist in de administratie is opgenomen. Bij deze nota Slotwijzigingen herstellen we dat. Dit betreft een administratieve correctie en heeft verder geen financieel gevolg.

Fietsvriendelijke maatregelen
Voor de uitvoering van fietsprojecten St Annastraat en Schependomlaan-Korte Bredestraat heeft de Provincie Gelderland subsidie toegekend (verplichte bestedingsdoelen). We stellen voor de begroting aan te passen; dat wil zeggen dat zowel de lasten als de baten met € 856.000 worden opgehoogd.

Bedrijfsinvesteringen
Van het beschikbaar gestelde krediet voor bedrijfsinvesteringen komt een aantal kredieten in 2018 niet tot besteding. Dit komt door vertraging in de aanbestedingsprocedure voor de investering in de scanauto voor digitale handhaving en de dienstauto van de burgemeester. Vanwege vertraging in opstellen eisenpakket en organisatorische wijzigingen schuiven we de investering in de boot voor de havenmeesters ook een jaar door. In totaal gaat het om een investeringsbedrag van € 410.000. We stellen voor dit investeringsbedrag door te schuiven naar 2019.

Verder zijn er geen noemenswaardige afwijkingen met betrekking tot de investeringen te melden bij deze Nota Slotwijzigingen. In de bijlage 'Investeringen' is per programma een toelichting opgenomen over de lopende investeringskredieten en de voortgang daarvan. Voor alle duidelijkheid merken we hierbij op dat de nieuwe investeringsvoorstellen die in de Stadsbegroting 2019 zijn opgenomen niet in deze Nota Slotwijzigingen zijn vermeld.