Nota Slotwijzigingen 2018

Bestuur en Middelen

Financiële afwijkingen

Bedragen * €1.000

2018

2019

2020

2021

2022

Meldingen

Algemene middelen

Effecten meicirculaire

900

Effecten septembercirculaire

-4.660

Financieringsresultaat

317

OZB niet-woningen

-360

Vrijval stelpost WWB

170

Dividenduitkering

50

Vrijval taakmutatie referendum

61

Vrijval DU vrouwen afstand arbeidsmarkt, DU Matchen op Werk

36

Overige meldingen

Herbeoordeling werkvoorraad WOZ

-175

Niet realiseerbare bezuinigingstaakstelling

-1.260

Huisvesting gemeentelijke organisatie

-529

Uitvoeringsbudget

-1.314

Meldingen, budget neutraal

Uitkeringen gemeentefonds

4.798

Reservering taakmutaties gemeentefonds

-4.798

Taakmutaties

Suppletie-uitkering bommenregeling

137

Taakmutaties Economie en Werk

-10

Taakmutatie Onderwijs

-265

Taakmutaties Zorg en Welzijn

3.675

2.928

2.928

2.928

2.928

Totaal meldingen

-3.227

2.928

2.928

2.928

2.928

Meldingen
De meldingen zijn toegelicht in het hoofdstuk 'Financieel Perspectief'.

Meldingen, budget neutraal

Uitkering gemeentefonds, reservering taakmutaties gemeentefonds
We ontvangen €  4,8 miljoen aan taakmutaties, die we reserveren op stelpost. Zie voor de bestemming van deze stelpost de toelichting onder het kopje ‘taakmutaties’. De bestemming van het resterende deel van deze stelpost is of wordt via separate voorstellen aan uw Raad voorgelegd.
Van het rijk ontvangen we via het gemeentefonds 2018 een bedrag van € 363.000 voor schulden en armoede. In onze meerjarenbegroting zijn we ervan uitgegaan dat dit bedrag in 2019 wordt ingezet. We zullen deze middelen die we in 2018 ontvangen via de saldireserve beschikbaar houden voor 2019.

Taakmutaties
Wij hebben de onder taakmutaties opgenomen bedragen ondergebracht bij de betreffende programma’s.

Suppletie-uitkering bommenregeling
Uit het Gemeentefonds ontvangen we een bedrag voor het detecteren en ruimen van explosieven. In deze nota brengen we deze middelen onder bij de programma's Duurzaamheid, Grondbeleid en Openbare Ruimte.

Taakmutaties E&W, Z&W
Een inhoudelijke toelichting op deze taakmutaties treft u aan bij de programma’s Economie en Werk (€ 10.000), Onderwijs (€ 265.000) en Zorg en Welzijn (generieke uitkeringen; € 3,675 miljoen).