Nota Slotwijzigingen 2018

Economie en Werk

Financiële afwijkingen

Bedragen * €1.000

2018

2019

2020

2021

2022

Meldingen

Toeristenbelasting

237

Taakmutaties

Overhevelen DU Matchen op Werk

-80

Indexering Participatiebudget WSW

90

Totaal meldingen

247

0

0

0

0

Meldingen
De meldingen zijn toegelicht in het hoofdstuk 'Financieel Perspectief'.

Taakmutaties

 Overhevelen DU Matchen op Werk
In de meicirculaire 2018 is een decentralisatie-uitkeringen door het Rijk beschikbaar gesteld voor het project Matchen op Werk. Dit project is inmiddels opgestart. We stellen voor de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen over te hevelen naar het programma Economie en Werk.

Indexering Participatiebudget WSW
De gemeente heeft voor € 90.000 minder uit het Gemeentefonds ontvangen voor indexering van de WSW middelen 2018 dan waarvan we in eerste instantie uitgingen. Dit verschil wordt opgevangen door het programma Economie en Werk.