Nota Slotwijzigingen 2018

Onderwijs

Financiële afwijkingen

Bedragen * €1.000

2018

2019

2020

2021

2022

Taakmutaties

Onderwijshuisvesting

265

Totaal meldingen

265

0

0

0

0

Meldingen
Niet van toepassing.

Taakmutaties

Onderwijshuisvesting
Door afname van het leerlingenaantal voortgezet onderwijs (VO) muteert het budget onderwijshuisvesting.