Nota Slotwijzigingen 2018

Sport en Accommodaties

Financiële afwijkingen

Bedragen * €1.000

2018

2019

2020

2021

2022

Meldingen

Beheer accommodaties

-78

Exploitatie welzijn-/recreatieaccommodaties

-480

Exploitaties sportaccommodaties

85

Kosten maatschappelijk vastgoed

-1.300

Bruto opbrengst verkopen maatschappelijk vastgoed

3.148

Huurderving maatschappelijk vastgoed

-320

Baten externe opdrachtgevers

-250

Meldingen, budget neutraal

Projecten Vastgoed; lasten

-492

Projecten Vastgoed; baten

492

Vrijval onderhoudsvoorziening; lasten

-136

-136

-136

-136

-136

Vrijval onderhoudsvoorziening; baten

136

136

136

136

136

Totaal meldingen

805

0

0

0

0

Meldingen
De meldingen zijn toegelicht in het hoofdstuk 'Financieel Perspectief'.

Meldingen, budget neutraal

Projecten vastgoed
Bij Maatschappelijk Vastgoed is er sinds de uitbesteding van het onderhoud geen sprake meer van externe opdrachtgevers als Politie en KION voor onderhoud. De in dit kader begrote lasten en baten zijn hiervoor in de stadsbegroting vanaf 2019  structureel afgeraamd. Voor 2018 zijn deze nog wel begroot. Wij stellen voor om bij het product Maatschappelijk Vastgoed zowel de lasten als de baten met € 492.237 te verlagen. Met deze budget neutrale aanpassing is de begroting beter in overeenstemming met zowel de realiteit in 2018 als met het meerjarige begrotingsbeeld.

Vrijval onderhoudsvoorziening
De jaarlijkse toevoeging aan de onderhoudsvoorziening voor het Triavium van € 136.000 is en zal voor de komende jaren ongeveer gelijk zijn aan de jaarlijkse uitgaven voor onderhoud. De onderhoudsvoorziening die in het verleden is ingesteld met als doel te komen tot een gelijkmatige verdeling van de onderhoudskosten over de verschillende begrotingsjaren is hierdoor niet langer nodig.