Nota Slotwijzigingen 2018

Stedelijke ontwikkeling

Financiële afwijkingen

Bedragen * €1.000

2018

2019

2020

2021

2022

Meldingen

Leges vergunningverlening bouwen

-700

Afrekening jaarrekening ODRN 2017

-247

Onderhanden werk ODRN

-563

Woonboten Oostkanaaldijk

-50

Opbrengsten informatie en advies

-110

Meldingen, budget neutraal

Onttrekkingsvergunningen; lasten

-530

Onttrekkingsvergunningen; baten

530

Totaal meldingen

-1.670

0

0

0

0

Meldingen
De meldingen zijn toegelicht in het hoofdstuk 'Financieel Perspectief'.

Meldingen, budget neutraal

Omzettingsvergunningen - legesopbrengsten
De legesopbrengstenomzettingsvergunningen zijn in 2018 sterk toegenomen. We verwachten in 2018  ongeveer 700 aanvragen (normaal zijn dit er zo’n 50 per jaar). Dit hangt samen met de strengere voorwaarden voor kamerverhuur. Er is sprake van een overgangsregeling, die het tot 1 juli 2018 mogelijk maakt alsnog een vergunning aan te vragen op basis van de oude beleidsregels. Een aantal illegale panden zijn hierdoor gelegaliseerd. Hierdoor is er een eenmalige grote toename van het aantal aanvragen voor kamerverhuur. Tegenover deze opbrengsten staat een kostenoverschrijding voor afhandeling van deze aanvragen.  Vanaf 1 juli 2018 zijn de nieuwe beleidsregels van kracht en zal het aantal aanvragen weer veel lager liggen.