Nota Slotwijzigingen 2018

Zorg en Welzijn

Financiële afwijkingen

Bedragen * €1.000

2018

2019

2020

2021

2022

Meldingen

BW GGD Veilig Thuis

-152

Meldingen, budget neutraal

Resultaat beschermd wonen voorgaand jaar

860

Storting in reserve Beschermd wonen

-860

Resultaat Jeugd en WMO voorgaand jaar

484

Storing in Algemene reserve

-484

Taakmutaties

LHBT-emancipatiebleid

-20

Maatschappelijke begeleiding

-21

IU SD Beschermd wonen

-1.494

-1.402

-1.402

-1.402

-1.402

DU Vrouwenopvang

-16

4

4

4

4

DU Maatschappelijke opvang

-52

-25

-25

-25

-25

IU Voogdij/18+

-1.505

-1.505

-1.505

-1.505

IU SD Jeugd

-1.207

IU WMO HH

-254

IU SD WMO

-611

Totaal meldingen

-3.827

-2.928

-2.928

-2.928

-2.928

Meldingen
De meldingen zijn toegelicht in het hoofdstuk 'Financieel Perspectief'.

Meldingen, budget neutraal

Resultaat Beschermd wonen voorgaand boekjaar, Storting in reserve beschermd wonen
Bij de totstandkoming van de Stadsrekening 2017 hadden we van diverse zorgaanbieders de eindafrekeningen over 2017 nog niet ontvangen. Voor het zomerreces zijn de afrekeningen definitief opgemaakt. Deze wijken af van de bedragen waarmee we in de Stadsrekening 2017 rekening hebben gehouden. Om het resultaat in het lopende boekjaar 2018 zuiver te houden en deze regionale middelen voor beschermd wonen te reserveren voor inzet van zorg in de regio en inzet voor de regionale transformatiedoelstellingen, stellen wij voor om het nagekomen resultaat uit 2017 ter hoogte van € 860.298 toe te voegen aan de bestemmingsreserve WMO beschermd wonen.

Resultaat Jeugd en WMO voorgaand jaar, storting in algemene reserve
Bij de totstandkoming van de Stadsrekening 2017 hadden we van diverse zorgaanbieders de eindafrekeningen over 2017 nog niet ontvangen. Voor het zomerreces zijn de afrekeningen definitief opgemaakt. Deze wijken af van de bedragen waarmee we in de Stadsrekening 2017 rekening hebben gehouden. Om het resultaat in het lopende boekjaar 2018 zuiver te houden melden wij een voordeel op Jeugd van € 350.000 en op WMO een voordeel van € 134.000. Wij stellen voor om het nagekomen resultaat uit 2017 ter hoogte van in totaal € 484.000 toe te voegen aan de algemene reserve.

Taakmutaties
We stellen voor onderstaande taakmutaties, zoals gebruikelijk, te verrekenen met het programma Bestuur en Middelen (budgetneutraal).

LHBT-emancipatiebeleid
Regenboogsteden zetten zich in voor de gezamenlijke doelstelling de veiligheid, weerbaarheid en acceptatie van de LHBTI-doelgroep verder te bevorderen. Nijmegen heeft zich aangemeld voor de verlenging van de samenwerking op LHBTI-beleid. Nijmegen ontvangt hier in 2018 een bedrag van € 20.000 voor. Omdat het om een voortzetting van bestaand beleid gaat, doen wij een beroep op deze Rijksmiddelen.

Maatschappelijke begeleiding
Voor de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden ontvangen gemeenten een bijdrage van € 2.370 per asielmigrant. Met ingang van 1 oktober 2017 verloopt de uitkering aan gemeenten via een decentralisatie-uitkering. De uitkering verliep voorheen via de COA. Met de meicirculaire zijn voor het eerst de bijdragen voor maatschappelijke begeleiding uitgekeerd via een decentralisatie-uitkering. Nijmegen ontvangt een bedrag van € 21.330. Met deze Rijksmiddelen subsidiëren wij externe organisaties die uitvoering geven aan de maatschappelijke begeleiding en participatieverklaringen van statushouders. Wij verzoeken derhalve tot overheveling van deze Rijksmiddelen naar het programma.

IU (Integratie-uitkering) SD Beschermd wonen
Met de meicirculaire 2018 is de integratie-uitkering Beschermd wonen aangepast. Deze aanpassing heeft te maken met de loon-en prijsbijstelling 2018. Voor jaarschijf 2018 willen we deze Rijksmiddelen ter hoogte van         € 1.493.861 overhevelen naar het programma. Met de septembercirculaire 2018 is de integratie-uitkering aangepast door de toekenning van de volumegroei 2019. Voor jaarschijf 2019 en verder willen we deze Rijksmiddelen ter hoogte van € 1.402.306 overhevelen naar het programma. Nijmegen is voor de beleidstaak Beschermd wonen centrumgemeente voor de regio's Nijmegen en Rivierenland; het betreft hier dus regionale middelen.

DU (Decentralisatie-uitkering) Vrouwenopvang
De decentralisatie-uitkering is met de mei- en septembercirculaire 2018 aangepast. De bijstellingen hebben te maken met een actualisatie van de aantallen eenheden van de maatstaven van het objectieve verdeelmodel. Nijmegen is voor de beleidstaak Vrouwenopvang en Huiselijk geweld centrumgemeente voor de regio's Nijmegen en Rivierenland; het betreft hier dus regionale middelen.

DU Maatschappelijke opvang
De decentralisatie-uitkering is met de mei- en septembercirculaire 2018 aangepast. De bijstellingen hebben te maken met een actualisatie van de basisgegevens van de maatstaven. Nijmegen is voor de beleidstaak Maatschappelijke opvang centrumgemeente voor de regio's Nijmegen en Rivierenland; het betreft hier dus regionale middelen.

IU Voogdij/18+
Het Ministerie van VWS en de VNG hebben besloten om vanaf 2019 de academische functie van de vier academische centra Accare, de Bascule, Curium en Karaktervanuit vier accounthoudende gemeenten, waaronder Nijmegen, te financieren. Hiervoor wordt een uitname gedaan uit de algemene uitkering. In de septembercirculaire wordt € 1.505.000 structureel vanaf 2019 ter beschikking gesteld aan de gemeente Nijmegen.

IU SD Jeugd
Met de meicirculaire 2018 is de Integratie-uitkering Jeugd aangepast. De mutaties hebben enerzijds betrekking op toevoegingen in verband met de loon- en prijsbijstelling 2018 en verlengde pleegzorg, en anderzijds op uitnames betreffende forensisch medische expertise kindermishandeling, kinderen in AZC en ketensystemen Jeugd. Per saldo wordt € 1.207.101 toegevoegd aan de Integratie-uitkering Jeugd.

IU WMO HH
De integratie-uitkering is in de mei- en septembercirculaire aangepast in verband met de loon- en prijsontwikkeling 2018 en het gebruik van actuelere maatstafaantallen. Per saldo wordt € 253.893 toegevoegd aan de Integratie-uitkering WMO HH.

IU SD WMO
Met de meicirculaire 2018 is € 610.879 toegevoegd aan de integratie-uitkering SD WMO in verband met de loon- en prijsontwikkeling 2018.