Nota Slotwijzigingen 2018

Begrotingswijzigingen

Bij deze nota Slotwijzigingen stellen we aan de Raad voor twee begrotingswijzigingen vast te stellen.

Ten eerste zijn dat de meldingen (BW-01645). De meldingen zijn opgenomen in de tabellen in de toelichting per programma (zie: ‘Programma’s’).

De begrotingsaanpassingen vanwege investeringskredieten zijn nader toegelicht in de bijlage 'investeringen' en zijn budgetneutraal. Deze  wijzigingen zijn meegenomen in BW-01645.

Daarnaast stellen we zoals te doen gebruikelijk voor een aantal technische wijzigingen (BW-01646) vast te stellen. Bij deze wijzigingen gaat het enkel om aanpassingen ter uitvoering van eerder genomen besluiten, dan wel om noodzakelijke correcties in de begrotingsramingen zonder dat er een beleidsinhoudelijke keuze aan de orde is en - uiteraard - zonder budgettair effect. Het overzicht van deze technische wijzigingen treft u hierna aan.

Omschrijving

Programma

Lasten/Baten

2018

2019

2020

2021

2022

Regionale bijdrage Veiligheidshuis

Veiligheid

Baten

38.717

0

0

0

0

Lasten

-38.717

0

0

0

0

TW Regionale bijdrage Veiligheidshuis

0

0

0

0

0

Regionale bijdrage Inter-gemeentelijke Projectteams (IGP)

Veiligheid

Baten

92.500

0

0

0

0

Lasten

-92.500

0

0

0

0

TW Regionale bijdrage IGP

0

0

0

0

0

Archiefbeheer voor derden

Cultuur,  cultuurhistorie

Baten

1.620

3.997

3.997

3.997

3.997

en citymarketing

Lasten

-1.620

-3.997

-3.997

-3.997

-3.997

TW Archieven voor derden

0

0

0

0

0

Rijksbijdrage Nazorg ex-gedetineerden 2018

Zorg en Welzijn

Baten

61.310

0

0

0

0

Lasten

-61.310

0

0

0

0

TW Rijksbijdrage Nazorg ex-gedetineerden 2018

0

0

0

0

0

Regionale bijdrage WIZ portaal (regiesysteem voor ambulante hulpverlening en regievoering in sociaal domein)

Zorg en Welzijn

Baten

-39.733

0

0

0

0

Lasten

39.733

0

0

0

0

TW Regionale bijdrage WIZ portaal

0

0

0

0

0

Personeelskosten Beweeg je fit

Sport en Accommodaties

Lasten

-15.256

-15.256

-15.256

0

0

Zorg en Welzijn

Lasten

15.256

15.256

15.256

0

0

TW Personeelskosten Beweeg je fit

0

0

0

0

0

Overboeken inspecties kinderopvang GGD

Onderwijs

Lasten

0

8.584

8.584

8.584

8.584

Zorg en Welzijn

Lasten

0

-8.584

-8.584

-8.584

-8.584

TW Overboeken inspecties kinderopvang GGD

0

0

0

0

0

Regiocoördinator Project Divosa  (vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein)

Zorg en Welzijn

Baten

73.600

0

0

0

0

Lasten

-73.600

0

0

0

0

TW Regiocoördinator Project Divosa 

0

0

0

0

0

Rijksbijdrage inburgeringsplichtige statushouders

Zorg en Welzijn

Baten

310.470

0

0

0

0

Lasten

-310.470

0

0

0

0

TW Rijksbijdrage Inburgerings-plichtige statushouders

0

0

0

0

0

Regiobijdrage Jeugdarts en verpleegkundigen ROC

Zorg en Welzijn

Baten

16.489

0

0

0

0

Lasten

-16.489

0

0

0

0

TW regiobijdrage Jeugdarts en verpleegkundigen ROC

0

0

0

0

0

Regiobijdrage Time Out House 

Zorg en Welzijn

Baten

49.477

0

0

0

0

Lasten

-49.477

0

0

0

0

TW Regiobijdrage Time Out House 

0

0

0

0

0

Regiobijdragen Centrum voor Seksueel en familiair geweld (CSG,) Vrouwenopvang en Huiselijk Geweld 

Zorg en Welzijn

Baten

134.164

0

0

0

0

Lasten

-134.164

0

0

0

0

TW Regiobijdragen CSG, Vrouwen-opvang en Huiselijk Geweld 

0

0

0

0

0

Wijkgerichte verkeersvragen

Mobiliteit

Lasten

80.000

0

0

0

0

Onderwijs

Lasten

80.000

0

0

0

0

Openbare ruimte

Lasten

-160.000

0

0

0

0

TW Wijkgerichte verkeersvragen

0

0

0

0

0

Onderhoud Stadsbrug omzetten voorziening naar reserve

Openbare ruimte

Baten

1.362.632

0

0

0

0

Lasten

-1.362.632

0

0

0

0

TW Onderhoud Stadsbrug van voorz naar reserve

0

0

0

0

0

Regionale Verkeersmilieukaart (RVMK)

Duurzaamheid

Baten

-30.000

0

0

0

0

Lasten

30.000

0

0

0

0

TW RVMK

0

0

0

0

0

Stimuleringslening Non-profitorganisaties

Bestuur en Middelen

Baten

-63.000

0

0

0

0

Lasten

63.000

0

0

0

0

Duurzaamheid

Baten

-128.000

0

0

0

0

Lasten

128.000

0

0

0

0

TW Stimuleringslening Non-profitorganisaties

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Decentr. uitkering Bodemsanering

Duurzaamheid

Baten

-159.000

200.000

0

0

0

Lasten

159.000

-200.000

0

0

0

TW Bestemmingsreserve Decentr. uitk. Bodem

0

0

0

0

0

Subsidieproject Groene Hub 3.0 (samenwerkingsverband van ondernemers, onderwijs en overheden in de regio Arnhem Nijmegen)

Duurzaamheid

Baten

30.000

0

0

0

0

Lasten

-30.000

0

0

0

0

TW Subsidieproject Groene Hub 3.0

0

0

0

0

0

Bijdrage provincie Warmtenet

Duurzaamheid

Baten

-40.000

40.000

0

0

0

Lasten

40.000

-40.000

0

0

0

TW Bijdrage provincie Warmtenet

0

0

0

0

0

Prv Gld subs Bushaltes 2018

Mobiliteit

Baten

66.040

0

0

0

0

Lasten

-66.040

0

0

0

0

TW Prv Gld subs Bushaltes 2018

0

0

0

0

0

Prv Gld subs Eindhaltevoorz. 2018

Mobiliteit

Baten

137.520

0

0

0

0

Lasten

-137.520

0

0

0

0

TW Prv Gld subs Eindhaltevoorz. 2018

0

0

0

0

0

Prv Gld subs Toegank.abri's 2018

Mobiliteit

Baten

72.000

0

0

0

0

Lasten

-72.000

0

0

0

0

TW Prv Gld subs Toegank.abri's 2018

0

0

0

0

0

Prv Gld subs Toegank.bushaltes 2018

Mobiliteit

Baten

108.846

0

0

0

0

Lasten

-108.846

0

0

0

0

TW Prv Gld subs Toegank.bushaltes 2018

0

0

0

0

0

Prv Gld subsidieproject Kwaliteitsslag bushaltes

Mobiliteit

Baten

-100.000

0

0

0

0

Lasten

100.000

0

0

0

0

TW Prv Gld subsidieproj kwaliteitsslag bushaltes

0

0

0

0

0

Rijksbijdrage Volwasseneducatie

Onderwijs

Baten

24.040

13.868

13.868

13.868

13.868

Lasten

-24.040

-13.868

-13.868

-13.868

-13.868

TW Rijksbijdrage Volwasseneducatie

0

0

0

0

0

Rijksbijdrage Medische Heroïne Behandeling 

Zorg en Welzijn

Baten

12.713

0

0

0

0

Lasten

-12.713

0

0

0

0

TW Rijksbijdrage Medische Heroïne Behandeling 

0

0

0

0

0

In deze technische wijzigingen hebben we vanwege administratief-technische redenen ook onderstaande begrotingsaanpassingen meegenomen die zijn vastgesteld door ons college. Het betreft verschuivingen op lastenniveau binnen hetzelfde programma.

Omschrijving

Programma

Lasten/Baten

2018

2019

2020

2021

2022

Mutatie tussen product Maatwerkvoorziening en Opvang en Beschermd Wonen

Zorg en Welzijn

Lasten

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

TW Maatwerkvoorz en Opvang en Beschermd Wonen

0

0

0

0

0

Interne doorbelasting  producten maatwerk-voorzieningen/welzijn

Zorg en Welzijn

Lasten

900.000

0

0

0

0

-900.000

0

0

0

0

TW Interne doorbelasting producten maatwerk-voorzieningen/welzijn

0

0

0

0

0